Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasları düzenleyen 124 Sayılı KHK’nın yedinci bölümünde, Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri tanımlanmış olup bu çerçevede Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak belirtilen Başkanlığımızın görevleri 36 ncı maddede;

a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Temizlik, güvenlik, ısıtma ve benzeri hizmetleri yapmak,

c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,

d) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,

e) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

şeklinde belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen görevlerin yanı sıra, Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiralama işlemleri Başkanlığımızca yürütülmektedir.